Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RSGOLD.NL ONDERDEEL VAN W&S IT-SOLUTIONS

Algemene voorwaarden van RSgold.nl, onderdeel van W&S IT-Solutions. KvK: 56486731 gevestigd te Gouda. Deze versie is geldig vanaf 01-01-2013.

Inhoudsopgave:


Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Het aanbod
Artikel 3: De Prijzen
Artikel 4: Levering en uitvoering
Artikel 5: Garantie en conformiteit
Artikel 6: Opschorting en ontbinding
Artikel 7: Overmacht
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Artikel 9: ReclameArtikel 1: Algemeen

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van W&S IT-Solutions. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van W&S IT-Solutions, te weten RSgold.nl;

b) Door het plaatsten van een bestelling geeft u aan dat u akkoord gaat met de van toepassing zijnde voorwaarden;

c) Tenzij schriftelijk of anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door W&S IT-Solutions erkend;

d) W&S IT-Solutions garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde eigenschappen.

e) Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden verklaart de koper te voldoen aan de wettelijke eisen van een geldige opdracht.


Artikel 2: Het aanbod

a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken;

b) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden;

c) W&S IT-Solutions kan niet aan zijn aanbod worden gehouden, indien de consument  redelijkerwijs kan begrijpen dat een aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.


Artikel 3: De Prijzen

a) Alle prijzen op RSgold.nl zijn in euro’s en inclusief 21% BTW;

b) De prijzen zijn inclusief eventuele behandelingskosten en transactiekosten behalve voor betalingen via Paysafecard, hier wordt 15% transactiekosten toegevoegd.

c) Gezien het volatiele karakter van de prijs van de producten behoudt W&S IT-Solutions zich het recht voor prijsaanpassingen op de website rsgold.nl door te voeren, zonder dat W&S IT-Solutions verplicht gesteld kan worden om eventuele prijsverschillen te compenseren.


Artikel 4: Levering en uitvoering

a) W&S IT-Solutions zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten;

b) Als plaats van levering geldt ten aller tijden de locatie in Runescape die door W&S IT-Solutions is aangegeven, tenzij anders is overeengekomen;

c) W&S IT-Solutions levert alleen aan het Runescape accountnaam dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling;

d) W&S IT-Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die voorvloeit uit een onjuist opgegeven gegevens;

e) De levering van geaccepteerde bestellingen zal  zo snel mogelijk gebeuren in overeenstemming met de opgegeven specificaties in het aanbod.


Artikel 5: Garantie en conformiteit

a) W&S IT-Solutions staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen;

b) De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst voldoet dient de koper contact op te nemen met W&S IT-Solutions;

c) Indien klachten van de koper door W&S IT-Solutions gegrond worden geacht zal W&S IT-Solutions leveren conform de overeenkomst;

d) Eventuele schadevergoeding die voortvloeit uit een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door W&S IT-Solutions zal nooit groter zijn dan het factuurbedrag.


Artikel 6: Opschorting en ontbinding 

a) W&S IT-Solutions is ten aller tijde bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, inden: - De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig  nakomt; - Na het sluiten van de overeenkomst W&S IT-Solutions ter kennis gekomen   omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet na zal komen;

* Het opgegeven Runescape accountnaam niet bestaat, onjuist is of anderzijds onduidelijkheid bestaat over de juistheid van de opgegeven naam;

* Indien door de vertraging van de koper niet langer van W&S IT-Solutions kan worden verwacht dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

* Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs  onmogelijk maken.

b) Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, komt W&S IT-Solutions het recht toe schadevergoeding in rekening te brengen van tenminste de transactiekosten. 


Artikel 7: Overmacht

a) W&S IT-Solutions is niet aansprakelijk, indien verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht;


Artikel 8: Aansprakelijkheid
 

a) Ondanks dat kans nihil is kan je Runescape account gebanned worden, omdat het doen van ‘real world trading’ in strijd is met de algemene voorwaarden van Runescape

b) Bij het accepteren van deze voorwaarden geeft de koper aan volledig bewust te zijn van de mogelijke risico’s genoemd onder artikel 8a;

c) W&S IT-Solutions kan in geen enkel mogelijke manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen met betrekking tot het Runescape account van de koper;

d) W&S IT-Solutions garandeert ten aller tijden alleen met Nederlandse accounts, zonder black marks, te traden en daarnaast geen in-game communicatie te doen om de kans op sancties van Runescape tot een minimum te beperken;

e) W&S IT-Solutions of iemand van www.rsgold.nl zal nooit vragen de gekochte Runescape gold terug te geven. Geef daarom dus nooit je gekochte Runescape gold aan iemand weg.Artikel 9: Reclame

a) Gezien het volatiele karakter van de prijs van de producten behoudt W&S IT-Solutions zich het recht voor om retourzendingen ten aller tijden te weigeren. Echter zal W&S IT-Solutions zich, zover het kan,soepel opstellen indien de koper zijn product binnen een termijn van 14 dagen na aankoop wil retourneren;

b) Het product kan alleen in aanmerkinge komen voor retour als het in zijn geheel, met alle geleverde toebehoren, conform in de overeenkomst is overeengekomen geretourneerd wordt, tenzij anders overeengekomen;

c) W&S IT-Solutions is niet verplicht het product retour te accepteren als het product niet in zijn geheel originele staat wordt geretourneerd;

d) Indien W&S IT-Solutions akkoord gaat met een retourzending van de koper zullen kosten in rekening gebracht worden afhankelijk van de betaalmethode. De kosten voor retour zijn afhankelijk van de transactiekosten van de betaling. Met iDeal, Mister Cash en Paysafecard wordt respectievelijk, 1 euro per aankoop, 3% van transactiebedrag en 15% van transactiebedrag van het orderbedrag ingehouden; 

e) De retourkosten worden in mindering gebracht op het terug te betalen factuurbedrag;

f) Na de inontvangstname van een retourzending wordt het aankoop bedrag minus de transactiekosten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort. 

 
 
 


W&S IT-solutions
info@rsgold.nl

Karnemelksloot 14C
2806BG Gouda
 +31619150960

KVK 56486731
BTW 852149128B01 


 
 
 
3b1687a1f2e9a0e87ac0709f47c63aa6.png